france_min.gif (209 bytes)   nederland_min.gif (175 bytes)    russia_min.gif (185 bytes)    britain_min.gif (2497 bytes)   germany_min.gif (136 bytes)

barra.gif (2505 bytes)

france.gif (431 bytes)

(Traducción: Raúl Cueto - Axelle Demoustier)

De part sa réalisation en FrontPage, la meilleure visualisation du site Cristamine est obtenue avec Internet Explorer (versions 4.0 et postérieures). Certaines anomalies peuvent apparaître avec d´autres navigateurs. Nous espérons les corriger dans les plus brefs délais.
Nous recommendons, pour une vision optimale du site avec des moniteurs de 15 pouces, un ajustement de l´écran de  800 x 600 pixels, vraies couleurs de 32 bits et des caractères de taille normale.
Bien que Cristamine ait été conçu, avant tout, pour un public hispanophone (espagnol et hispanoaméricain), à la demande de nombreux visiteurs d´autres aires lingüistiques, nous proposons un rapide accès à  nos galeries d´ images (actuellement plus de 800 photographies de minéraux). Pour cela, cliquez sur Chercheur  et vous accéderez ainsi au cours de "Mineralogía Descriptiva" (Minéralogie Descriptive) et à une liste de minéraux et groupes de minéraux dont les noms, bien qu´écrits en espagnol, sont facilement identifiables. L´alphabet sur la barre supérieure aide à retrouver rapidement les fiches recherchées.

Une fois dans une fiche, vous pourrez observer un ensemble de miniatures activables qui vous donnera accès aux différentes images.

L´icône  Chercheur  située dans la barre à la fin du texte des fiches permet de revenir sur les chercheurs.

Le cours de "Gemología" (Gemmologie) est aussi abondamment illustré mais les images sont insérées le long du texte. A partir de la page principale, accessible par l´icône smb_gem.gif (2071 bytes) , on peut visiter ses différents chapitres.

 

Tous les cours sont accessibles à partir de la page initiale que l´on peut retrouver grâce à l ´icône début.
Et n´oubliez pas que toutes vos remarques et critiques seront toujours les bienvenues à courrier

barra.gif (2505 bytes)

nederland.gif (327 bytes)

(Traducción: Gerard J. Hoogeveen)

Beginnend met de Front Page, wordt het beste resultaat voor het zichtbaar maken van de CristaMine - site verkregen met het programma Internet Explorer (versie 4.0 of een latere versie). Bepaalde ongewenste afwijkingen kunnen op het beeldscherm verschijnen bij het gebruik van andere stuurprogramma´s. Wij hopen deze afwijkingen zo spoedig mogelijk te kunnen verbeteren.
Om een optimaal beeld van de site te verkrijgen bevelen wij het volgende aan: een monitor met een afmeting van 15 - inch, aanpassing van het beeldscherm op 800x600 pixels, 32 bits echte kleuren en lettertekens van een normale grootte.
Hoewel CristaMine in eerste instantie is ontworpen voor een Spaanstalig publiek (Spaans of Spaans - Amerikaans), maar op veler verzoek nu ook toegankelijk is voor bezoekers uit andere taalgebieden, stellen wij voor dat u eerst snel een bezoek brengt aan onze beeldverzameling (met op dit moment meer dan 800 foto´s van mineralen). Hiervoor moet u op de "Zoek"- functie klikken en dan krijgt u toegang tot "Mineralogía Descriptiva", dat "beschrijvende mineralogie" betekent. En u krijgt bovendien toegang tot een lijst van mineralen en groepen van mineralen, waarvan de namen weliswaar in het Spaans zijn vermeld, maar die toch gemakkelijk te herkennen zijn. Het alfabet op de bovenste balk kan bij het snel opzoeken van de kaartgegevens behulpzaam zijn.

Als u eenmaal een bladzijde heeft opgeslagen, dan zult u een aantal miniatuurafbeeldingen aantreffen, die afzonderlijk te activeren zijn en die u toegang geven tot het verschillende beeldmateriaal.

Met het klikken op de kleine afbeelding   Chercheur , die op de balk staat aan het eind van de tekst op de betreffende kaart, gaat u dan terug naar de zoekfunctie.
De leergang "Gemología" (edelsteenkunde) is ook overvloedig van afbeeldingen voorzien, maar deze plaatjes zijn geheel in de tekst verwerkt. Vanaf de hoofdpagina, die toegankelijk is door het aanklikken van icoon  smb_gem.gif (2071 bytes), zult u in staat zijn de verschillende hoofdstukken op te zoeken.
Alle leergangen zijn toegankelijk vanaf de beginpagina, die u door middel van de betreffende icoon début kunt terugvinden.
En vergeet u vooral niet uw bemerkingen en/of kritische opmerkingen, die altijd welkom zijn, aan ons door te geven! courrier.

barra.gif (2505 bytes)

britain.gif (4473 bytes)

(Traducción: Egor Vladimirovich Gavrilenko)

The present web-site Cristamine has been designed with the program Front Page and its better visualization can be obtained using Internet Explorer (version 4.0 and higher). We are very sorry about the modifications introduced in the shape of some pages wich have been observed with other explorers. We will try to solve these problems in further versions.
For a better visualisation of this site we recommend 15" monitors with 800x600 px resolution, true 32 bits colors and normal font size.
The Cristamine site is oriented mainly to Spanish-speaking people. According to the recommendations of visitors from other linguistic areas, we propose here an easy access to our mineral image gallery (more than 800 photos of about 150 minerals up to the date).
Just click our Search (Buscador) to access to Descriptive Mineralogy Course (Mineralogía Descriptiva) and to the alphabetic list of minerals. Since the names of minerals are in spanish, one can easily recognize them. The letters on the top frame will help you find all minerals rapidly.

In the page of each mineral you can see a small icon image which will take you to a final large photo showing its origin and collection data for a particular specimen. Some minerals (i.e. calcite, fluorite, barite, beryl and others) have also an additional image list, accessible by pressing "y hay más imágenes disponibles" link below the icon images.

This icon  Chercheur   will return you to the search module wherever you are.

The Gemology course (Gemología) also has a lot of illustrations inserted in the text. You can visit its different chapters from the Index page with the icon smb_gem.gif (2071 bytes) .
You can choose any course from the principal page accessible wherever you are by the icon début.
Please don't forget to let us know your criticism and comments in courrier.

barra.gif (2505 bytes)

germany.gif (280 bytes)

(Traducción: Meike Meissner )

Diese Web-Seite wurde mit Hilfe des Programms Front Page gestaltet, und daher bietet Internet Explorer (Version 4.0 und nachfolgende) die optimate Wiedergabe von Cristamine. Bei anderen Navigatoren sind leider gewisse Abweichungen beobachtet worden, die wir jedoch hoffen, in zuhünftigen Programmversionen bestmöglich beseitigen zu können.
Für die perfekte Sicht auf 15-Zoll-Bildschirmen empfehlen wir eine Bilddauflösung von 800 x 600 Pixel, echte Farbe 32 bits und normale Schriftgröbe.
Obwohl Cristamine in erster Linie für Spanischsprechende konzipiert (Spanien und Hispanoamerika) wurde, schlagen wir auf Anregung vieler Besucher aus anderen Sprachbereichen auch für ein breiteres Publikum einen schnellen Zugriff auf unsere Bildergalerie vor (zur Zeit 800 Fotografien von Mineralen). Dazu klicken Sie den Sucher (Buscador) an und haben sofort Zugang zum Kurs über Mineralkunde (Mineralogía Descriptiva) sowie einer Aufstellung von Mineralen, die, obgleich in spanischer Sprache vorgestellt, leicht zu identifizieren sind. Das Alphabet auf der oberen Leiste lässt die gewünschte Kartei schnell finden.

Von jeder beliebigen Kartei aus sind über eine Reihe von Icons die verschiedenen Bilder aufrufbar.

Das Icon  Chercheur  auf der unteren Leiste des Karteitextes ermöglicht den Rücksprung zum Sucher.

Der Kurs über Gemmologie, (Gemología) ist Lehre von den Schmuck und Edelsteinen, its ebenfalls reich bebildert, jedoch sind hierbei die Darstellungen in den Text integriert. Die einzelnen Kapitel können von der Hauptseite   smb_gem.gif (2071 bytes)   aus besucht werden.
Alle Kurse sind von der Hauptseite her aufrufbar, die immer über das Icon Start début zugänglich ist.
Und bitte nicht vergessen: Ihre Kritik und Ihre Meinung sind immer willkommen im courrier.

barra.gif (2505 bytes)